Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatunäitus "Korilase salaelu"3.–30. oktoo­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Kori­lase salaelu”.

Oleme läbi aas­tasadade olnud kori­las­rah­vas. Usi­nad kori­lased toimetavad met­sades ja nii­tudel kevadest sügiseni ning taimed-mar­jad-seened töödel­dakse maits­vateks hoidis­teks ja toh­ter­dusteks. Uue korilus­näh­tuse­na on hilju­ti lisan­dunud ka “kõku­t­a­mine” ehk kõn­ni-ja-kum­mar­da,  tege­vus, mille käi­gus kor­jatakse üles mahav­isat­ud prü­gi. Aga oma mar­ja- ja seeneko­hti ei aval­da­ta kuna­gi teis­tele, need jää­vad perekon­da ja päran­datakse põlvest põlve edasi.