(Eesti) Korilase salaelu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Korilase salaelu"3.–30. ok­too­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­ri­lase salaelu”.

Oleme läbi aas­tasadade ol­nud ko­ri­las­rah­vas. Usi­nad ko­ri­lased toimetavad met­sades ja ni­i­tudel ke­vadest sügiseni ning taimed-mar­jad-seened töödel­dakse maits­vateks hoidis­teks ja to­h­ter­dusteks. Uue ko­rilus­näh­tuse­na on hilju­ti lisan­dunud ka “kõku­t­a­mine” ehk kõn­ni-ja-kum­mar­da, tege­vus, mille käi­gus ko­r­jatakse üles ma­hav­isat­ud prü­gi. Aga oma mar­ja- ja seeneko­hti ei aval­da­ta ku­na­gi teis­tele, need jää­vad perekon­da ja päran­datakse põlvest põlve edasi.