Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raa­ma­tu­ko­gu­hoidja laste‐ ja noor­te­osa­konda
Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis ootame just Sind !

Peamised töö­üles­an­ded :

 • luge­ja­tee­nin­dus : pärin­gu­tele vas­ta­mine, luge­jate abistamine/juhendamine
 • las­tele ja noor­tele raa­ma­tu­ko­gu­tun­dide, kir­jan­dusü­ri­tuste, -näi­tuste alga­ta­mine ja läbi­vii­mine
 • töö raa­ma­tu­fon­diga
 • tee­nuste ja kogude tut­vus­ta­mine (eks­kur­sioo­nid, kasu­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

Nõudmised kan­di­daa­dile :

 • eri­alane kutse‐ või kõrg­ha­ri­dus või muu kõrg­ha­ri­dus (võib olla oman­da­misel)
 • eesti keele oskus kõrg­ta­se­mel
 • huvi kir­jan­duse vastu
 • hea arvuti, nuti­sead­mete kasu­ta­mise oskus
 • tee­nin­dus­val­mi­dus, hea suht­le­mis­os­kus, rõõm­sa­meel­sus ja posi­tiivne suh­tu­mine
 • val­mi­dus mees­kon­na­tööks
 • kor­rekt­sus ja vas­tu­tus­tunne
 • alga­tus­võime ja ise­seis­vus

Kasuks tuleb :

 • laste ja noor­tega töö­ta­mise koge­mus
 • loo­min­gu­li­sus
 • raa­ma­tu­ko­gu­tark­vara kasu­ta­mise oskus (RIKSi täien­dav õpe koha­peal)
 • vene ja/või ing­lise ning mõne teise võõr­keele oskus suht­lus­ta­san­dil
 • eri­alane prak­ti­lise töö koge­mus

Pakume :

 • mit­me­külg­set ja huvi­ta­vat tööd
 • kaas­aeg­set töö­kesk­konda
 • ene­se­täien­da­mise või­ma­lusi
 • väär­tus­likke koge­musi

Tööaeg : täis­töö­aeg ; E–R, L graa­fiku alu­sel

Kandideerimiseks palume saata cv ja soo­vi­aval­dus koos moti­vat­sioo­ni­kir­jaga aad­res­sil

või pos­tiaad­res­sil Kooli 6, 45106 Tapa.

Dokumentide esi­ta­mise täht­aeg 29. oktoo­ber 2018. a kell 10.00.

Lisainfo : Kersti Burk, 5650 1641,


www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu
www.tapa.lib.ee