Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu võtab töö­le raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja las­te- ja noor­te­osa­kon­da
Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis oota­me just Sind!

Pea­mised töö­üles­an­ded:

 • luge­ja­tee­nin­dus: pärin­gu­te­le vas­ta­mi­ne, luge­ja­te abistamine/juhendamine
 • las­te­le ja noor­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­di­de, kir­jan­dusü­ri­tus­te, -näi­tus­te alga­ta­mi­ne ja läbi­vii­mi­ne
 • töö raa­ma­tu­fon­di­ga
 • tee­nus­te ja kogu­de tut­vus­ta­mi­ne (eks­kur­sioo­nid, kasu­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

Nõud­mised kan­di­daa­di­le:

 • eri­ala­ne kut­se- või kõrg­ha­ri­dus või muu kõrg­ha­ri­dus (võib olla oman­da­misel)
 • ees­ti kee­le oskus kõrg­ta­se­mel
 • huvi kir­jan­duse vas­tu
 • hea arvu­ti, nuti­sead­me­te kasu­ta­mise oskus
 • tee­nin­dus­val­mi­dus, hea suht­le­mis­os­kus, rõõm­sa­meel­sus ja posi­tiiv­ne suh­tu­mi­ne
 • val­mi­dus mees­kon­na­töö­ks
 • kor­rekt­sus ja vas­tu­tus­tun­ne
 • alga­tus­või­me ja ise­seis­vus

Kas­uks tuleb:

 • las­te ja noor­te­ga töö­ta­mise koge­mus
 • loo­min­gu­li­sus
 • raa­ma­tu­ko­gu­tark­va­ra kasu­ta­mise oskus (RIK­Si täien­dav õpe koha­peal)
 • vene ja/või ing­li­se ning mõne tei­se võõr­kee­le oskus suht­lus­ta­san­dil
 • eri­ala­ne prak­ti­li­se töö koge­mus

Paku­me:

 • mit­me­külg­set ja huvi­ta­vat tööd
 • kaas­aeg­set töö­kesk­kon­da
 • ene­se­täien­da­mise või­ma­lu­si
 • väär­tus­lik­ke koge­mu­si

Töö­aeg: täis­töö­aeg; E–R, L graa­fi­ku alu­sel

Kan­di­dee­ri­miseks palu­me saa­ta cv ja soo­vi­aval­dus koos moti­vat­sioo­ni­kir­ja­ga aad­res­sil

või pos­tiaad­res­sil Koo­li 6, 45106 Tapa.

Doku­men­ti­de esi­ta­mise täht­aeg 29. oktoo­ber 2018. a kell 10.00.

Lis­a­in­fo: Kers­ti Burk, 5650 1641,


www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu
www.tapa.lib.ee