Näitus "Kaitseliit, Viru malev 100"1.–29. novemb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kaitseliit, Viru malev 100”.
Näituse ava­mine 6. novemb­ril kell 18.00.

11. novemb­ril 1918. a võt­tis võimu rii­gis Eesti Ajutine Valitsus ning samal päe­val pandi alus Eesti Kaitse Liidule. Ülemaks mää­rati kind­ral­ma­jor Ernst Põdder ja juha­tuse esi­me­heks Johan Pitka.
Pildid näi­tu­sel rää­givad meie vana­isade ja isade tege­vu­sest kait­se­liit­las­tena tol­laste päe­va­pilt­nike sil­made läbi. Vaadakem neid ja hin­na­kem meie, nende järel­tu­li­jate püüd­lusi kaitsta meie Isamaad.

Elagu Eesti !