Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Näitus "Ettevaatust! Näitus!" Näitus "Ettevaatust! Näitus!"6.–29. novem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Ette­vaa­tust! Näi­tus!”.

Liik­luskas­va­tus­est läbi aegade. Näi­tuse ekspon­aatideks on liik­lus­temaatilised plakatid, voldikud, õpikud, ajakir­jad, klee­bised, fotod, lauamän­gud ning erinevad liik­lu­so­hutus­va­hen­did helku­ritest-kiivritest kuni lip­sukeste ja kin­nas­teni. Väl­japanekud Eesti Vabari­i­gi 1930-ndat­est aas­tat­est kuni tänapäe­vani väl­ja.