Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Sügise kirjad"1. novemb­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se kir­jad”.

Sügis on pal­ju­de jaoks hall, vih­ma­ne ja tuu­li­ne aas­ta­aeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vi­de poo­lest, eri­ti tore on seda nau­ti­da lii­ku­des par­ki­des, met­sas. Tule nau­di loo­duse ilu raa­ma­tu­te kau­du ja läbi luu­le.