Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Raamatuväljapanek "Sügise kirjad"1. novem­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sügise kir­jad”.

Sügis on paljude jaoks hall, vih­mane ja tuu­line aas­taaeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vide poolest, eri­ti tore on seda nau­ti­da liikudes parkides, met­sas. Tule nau­di lood­use ilu raa­matute kaudu ja läbi luule.