(Eesti) Luuletused, lood ja laulud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Luuletused, lood ja laulud"30. ok­too­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­ule­tused, lood ja laulud”.

Kaks kir­janikku, lu­ule­ta­jat Lehte Hain­salu ja Han­do Run­nel tähis­tavad sel­l­el aastal oma 80 aas­ta ju­ube­lit. Näi­tusel ongi väl­jas nende väga mit­mekül­gne raa­matu­vara­mu: lu­ule­tused ja lood nii su­urtele kui väikestele lugejatele.