(Eesti) Kurbergid ja Tapa

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

5. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni 2018. a Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Kurbergid ja Tapa”.
Kuna 100 aa­s­tat tagasi ku­u­lus märkimisväärne osa prae­guse Tapa lin­na maast Moe mõisale, siis tutvus­tame Kurbergide ehi­tatud ühiskond­likke hooneid Tapa lin­nas. Väl­japanek haakub Nele In­glisti fotonäitusega.