Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitus8.–27. novemb­rini 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas kunst­nik Regina Lukk‐Toompere juu­be­li­näi­tus.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitusTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 27. novemb­rini ava­tud tun­tud Eesti kunst­niku Regina Lukk‐Toompere juu­be­li­näi­tus.
Ligi poole juu­be­li­näi­tuse pilti­dest moo­dus­ta­vad illust­rat­sioo­nid Hollandi kir­ja­niku Toon Tellegeni uusi­male raa­ma­tule „Kõik on ole­mas. Lugusid ora­vast, sipel­gast ja teis­test loo­ma­dest“. Tagasihoidlikuma vär­vi­gam­maga illust­rat­sioo­nide kõr­val saab näha ka kunst­niku har­ju­mus­pä­raste inten­siiv­se­mate too­ni­dega illust­rat­sioone raa­ma­tu­test „Marjakobar ja teisi seto mui­nas­jutte“, „Delfiin Delila suur sõber“ ja Muinasjutud las­tele ja suur­tele“.