Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitus8.–27. novem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas kun­st­nik Regi­na Lukk-Toom­pere juube­linäi­tus.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitusTapa lin­naraa­matuko­gus on 27. novem­bri­ni avatud tun­tud Eesti kun­st­niku Regi­na Lukk-Toom­pere juube­linäi­tus.
Ligi poole juube­linäi­tuse piltidest moodus­tavad illus­trat­sioonid Hol­lan­di kir­janiku Toon Tel­le­geni uusi­male raa­mat­ule „Kõik on ole­mas. Lugusid oravast, sipel­gast ja teis­test loomadest“. Tagasi­hoid­liku­ma värvigam­ma­ga illus­trat­sioonide kõr­val saab näha ka kun­st­niku har­ju­mus­päraste inten­si­ivse­mate toonide­ga illus­trat­sioone raa­matutest „Mar­jako­bar ja teisi seto muinasjutte“, „Delfi­in Delila suur sõber“ ja Muinasju­tud lastele ja suurtele“.