(Eesti) Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitus8.–27. no­vem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas kun­st­nik Regi­na Lukk-Toom­pere ju­ube­linäi­tus.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitusTapa lin­naraa­matuko­gus on 27. no­vem­bri­ni avatud tun­tud Eesti kun­st­niku Regi­na Lukk-Toom­pere juubelinäitus.
Ligi poole ju­ube­linäi­tuse piltidest moodus­tavad il­lus­trat­sioonid Hol­lan­di kir­janiku Toon Tel­le­geni uusi­male raa­mat­ule „Kõik on ole­mas. Lu­gusid oravast, sipel­gast ja teis­test loomadest“. Tagasi­hoid­liku­ma värvigam­ma­ga il­lus­trat­sioonide kõr­val saab näha ka kun­st­niku har­ju­mus­päraste in­ten­si­ivse­mate toonide­ga il­lus­trat­sioone raa­matutest „Mar­jako­bar ja teisi seto muinasjutte“, „Delfi­in Delila suur sõber“ ja Muinasju­tud lastele ja suurtele“.