(Eesti) Võluakende taga

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Võluakende taga"19. no­vem­brist 2018. a 14. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Võlu­ak­ende taga”.

Mis on pei­dus salapäraste ma­jakeste võlu­ak­ende taga? Tule ko­hale, saad tea­da! Ma­jakesed on valmis­tanud TG 4. klas­si lapsed õpeta­ja Elle KIvi­soo juhendamisel.