Ülle Meistri juubelinäitus1. det­semb­rist 2018. a kuni 10. jaa­nua­rini 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meistri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­takse Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meistri juu­be­li­näi­tus. Raamatukogu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­niku poolt välja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mille kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esimesel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­takse loo­duse tee­ma­lisi akva­relle.

Kuraator Viive Noor :

Sama vabalt, kui vesi­vär­vi­dega, käib Ülle Meister ümber ka pas­tel­lide ja vär­vi­pliiat­si­tega. Tema soo­jad ja maa­lä­he­da­sed pil­did võlu­vad üht­viisi lapsi ja täis­kas­va­nuid. Tuntud on tema loo­ma­juttu­dele teh­tud pil­did, loo­dust armas­ta­des ja tun­des ei val­mista talle min­git ras­kust selle kuju­ta­mine illust­rat­sioo­ni­del. Aga kõige kõr­ge­mat tun­nus­tust vää­rivad tema uhked pas­tell­pliiat­si­tega teh­tud pil­did eri­ne­va­tele mui­nas­jut­tu­dele. Hea kolo­rii­diga jõu­li­sed ja veidi tume­da­pool­sed pil­did sobivad suu­re­pä­ra­selt ilmes­tama muis­ten­deid ja legende ja sün­ge­maid mui­nas­jutte. Printsessid see­vastu ei kuulu kind­lasti kunst­niku lem­mik­te­ge­laste hulka.”

Ülle Meistri juubelinäitusÜlle Meister (1948) on lõpe­ta­nud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 1973. aas­tal graa­fika eri­ala raamatukujundaja‐illustraatorina. Tänaseks on ta illust­ree­ri­nud üle 130 las­te­raa­matu ja õpiku. Viimati ilmusid tema pil­did Sulev Olli raa­ma­tus „Virumaa viguriga lood” (Purtse Jõe Arenduskeskus, 2017). Lisaks on kunst­nik tei­nud koos­tööd mit­mete teiste illust­raa­to­ri­tega. Kahel kor­ral on ta päl­vi­nud teise koha Nukitsa kon­kur­sil (1998. ja 1994. aas­tal), töid on kor­du­valt auhin­na­tud ka Eesti kau­nei­mate raa­ma­tute kon­kurs­si­del.

Alates 1974. aas­tast on Meister osa­le­nud näi­tus­tel lisaks Eestile 17 rii­gis, seal­hul­gas Columbias, Iraanis, Jaapanis, Jugoslaavias, Saksamaal, Suurbritannias ja mujal. Tema tööd asu­vad lisaks las­te­kir­jan­duse kes­kuse illust­rat­sioo­ni­ko­gule ka Eesti Rahvusraamatukogu kuns­ti­ko­gus ja era­ko­gu­des üle maa­ilma. Ülle Meister on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Akvarellistide Ühenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ning IBBY Eesti osa­konna liige.