Näitus "Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased"

3. det­semb­rist 2018. a kuni 14. jaa­nua­rini 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Salapärasuste maa mui­nas­ju­tud ja tege­lased”.

Salapärasuste maal juh­tu­vad väga sala­pä­ra­sed tege­vu­sed. Meie nime­tame neid mui­nas­jut­tu­deks. Muinasjutte kir­ju­ta­sid 4.a klassi lap­sed. Tegelasi val­mis­ta­sid 4.a tüd­ru­kud.