(Eesti) Käsitööehetest jõulukuusk

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus-müük "Käsitööehetest jõulukuusk"4.–27. det­sem­bi­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus-müük “Käsitööe­hetest jõu­luku­usk”.

Jäne­da käsitöömeis­ter Heli Rahuo­ja valmistab kaubamär­gi He­li­helmed all käsitööe­hteid ning on juba mit­meid aas­taid neid raa­matukokku näi­tustele toonud. Tä­navu on eht­ed ek­sponeer­i­tud omapärase “jõu­luku­use­na”.
Lisaks on huvilis­tel või­ma­lik soeta­da Heli käsit­si­valmis­tatud looduskosmeetikat.