Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Näitus-müük "Käsitööehetest jõulukuusk"4.–27. det­sem­bi­ni 2018. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus-müük “Käsi­töö­ehe­test jõu­lu­kuusk”.

Jäne­da käsi­töö­meis­ter Heli Rahu­oja val­mis­tab kau­ba­mär­gi Heli­hel­med all käsi­töö­eh­teid ning on juba mit­meid aas­ta­id neid raa­ma­tu­kok­ku näi­tus­te­le too­nud. Täna­vu on ehted eks­po­nee­ri­tud oma­pä­ra­se “jõu­lu­kuu­se­na”.
Lisaks on huvi­lis­tel või­ma­lik soe­ta­da Heli käsit­si­val­mis­ta­tud loo­dus­kos­mee­ti­kat.