Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatunäitus "Aasta oodatuim aeg"10. det­semb­rist 2018. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Aas­ta oodat­uim aeg”.

Jõu­lud on läbi aega­de olnud põh­ja­la rah­vas­te kõi­ge suu­rem püha. Eri­ti oota­vad seda aega lap­sed, sest siis on ooda­ta päka­pik­ke ja jõu­lu­va­na. Ikka sel­leks, et nad too­vad kaa­sa kin­gi­tusi. Tava­li­selt jõu­lu­lau­päe­val püha­delaua ümber istu­des ja pidu­rooga­sid maits­tes ongi ooda­ta jõu­lu­va­na. Vii­ma­ne aeg on õppi­da jõu­lu­luu­le­tusi ja val­mis­ta­da ise mõni oma­teh­tud jõu­lu­kink. Tule ja leia üks vah­va idee.