14. novemb­rist 28. det­semb­rini 2018. a Saksi raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Raamatukogule kin­gi­tud pühen­du­s­ega raa­ma­tud”.

Väljapanekul saab tut­vuda raa­ma­tu­kogu juu­be­liks kin­gi­tud pühen­du­s­ega raa­ma­tu­tega.