Kristina Reineller (foto: Anna Aurelia Minev, err.ee)7. jaa­nua­rist 1. veebruarini 2019. a Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kratijuttudest Pailapsiinini”.

4. jaa­nua­ril tähis­tab oma 50. sün­ni­päeva kunst­nik Kristina Reineller, kes on joo­nis­ta­nud pilte mit­me­tesse las­te­raa­ma­tu­tesse. Üks tun­tu­maid on Eno Raua las­te­raa­mat „Peep ja sõnad” ja vii­mati ilmu­nud Ene‐Maris Tali las­te­raa­mat „Pailapsiin”, mil­lest on teh­tud ka las­te­näi­dend.