Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Markus Saksatamm (foto: elk.ee)7. jaa­nua­rist 1. veebruari­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Nal­ja­ju­tud las­te­le”.

Las­te­kir­ja­nik Mar­gus Eic­he, mei­le tun­tud kui Mar­kus Sak­sa­tamm, sün­dis, kas­vas ja elab Sakus. Sak­sa­tamm on kir­ju­ta­nud kaks­teist las­te­raa­ma­tut. Tema lühe­maid jut­te võib lei­da aja­kir­ja­dest Tähe­ke, Hea Laps, Mesi­mumm, Pil­ka­ja ning Pere ja Kodu. 28. jaa­nua­ril tähis­tab kir­ja­nik oma 50 aas­ta juu­be­lit.