Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Markus Saksatamm (foto: elk.ee)7. jaan­uar­ist 1. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Nal­ja­ju­tud lastele”.

Lastekir­janik Mar­gus Eiche, meile tun­tud kui Markus Sak­sa­tamm, sündis, kas­vas ja elab Sakus. Sak­sa­tamm on kir­ju­tanud kak­steist laster­aa­matut. Tema lühe­maid jutte võib lei­da ajakir­jadest Täheke, Hea Laps, Mes­i­mumm, Pilka­ja ning Pere ja Kodu. 28. jaan­uar­il tähistab kir­janik oma 50 aas­ta juube­lit.