2.–28. jaa­nua­rini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus „Kalender – meie aja­ar­va­mis­süs­teem”.

Kalender on kin­del aja­ar­va­mis­süs­teem.
Rahvapärases aja­ar­ves­tuses on kuu­faase mit­me­su­guste tööde ja toi­me­tuste orien­tii­rina tänini olu­li­seks pee­tud (kuu­loo­mine toob ilma­muu­tust, noor­kuu aeg on kas­vu­soodne). Oleme har­ju­nud, et Kuu nelja vee­ran­dit mär­gi­takse ka trü­ki­ka­lend­ri­tes, nii­sa­muti päi­ke­se­tõusu ja loo­ja­mi­neku kel­la­aegu, et aasta algab 1. jaa­nua­rist ning seda arves­ta­takse päi­ke­se­ka­lendri järgi.
Lisaks eri­ne­vate aegade kalend­ri­tele on näi­tu­sel ka 2003. a Tapa güm­naa­siumi laste joo­nis­ta­tud pilti­dega kalen­der.