Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Fotonäitus „Meie koduvald“15. jaa­nua­rist 16. veebruari­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas foto­näi­tus „Meie kodu­vald“.

Fotonäitus „Meie koduvald“Tapa val­lal täi­tus pea­le 2017. aas­ta ühi­ne­mist esi­me­ne tege­vus­aas­ta. Näi­tu­sel on väl­ja too­dud Tam­sa­lust pärit foto­kunst­ni­ku Tiiu Hein­soo sil­ma­de läbi vali­mik Tapa val­la vaa­ta­mis­väär­sus­test.
Näi­tu­se kor­ral­das Tapa val­la­kunst­nik-kujun­da­ja Eele Eha­soo.

Õppi­gem mär­ka­ma ilu meie kodu­val­las.