Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Raamatuväljapanek "Eesti keel on kui lendlev lumehelves kena talvepäeva säras"14. jaa­nua­rist 15. veebruari­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Ees­ti keel on kui lend­lev lume­hel­ves kena tal­ve­päe­va säras”.

Ees­ti kee­le aas­ta 2019 tähis­tab ees­ti kee­le sea­dus­ta­mist rii­gi­kee­le­na sajand tagasi. Väl­ja­pa­ne­kul on raa­ma­tud ees­ti kee­lest ja mee­lest, nuti­kad vana­sõ­nad ning 2009. a kee­le­tal­gu­tel kogu­tud ilu­sad ees­ti­keel­sed lau­sed.