(Eesti) Kirju kirjutav vikerkaar

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Kirju kirjutav vikerkaar"16. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Kir­ju kir­ju­tav vikerkaar”.

Näi­tus Jäne­da elaniku Olev Oja pasta­pli­iat­site ko­gust. Staaži­ka kaugsõid­u­au­to­juhi­na hakkas Olev fir­mal­o­gode­ga pasta­pli­iat­seid kogu­ma 2011. aastal. Pikkadel sõi­tudel er­inevatele asu­tustele kau­pa vi­ies anti talle sealt aeg-ajalt ikka mõni kir­japulk kaasa. Prae­guseks on neid ko­gunenud üle 1300, neist näi­tusel umbes pooled.