Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "Õpin, mõtlen, mõistan"9. jaan­uar­ist 4. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Õpin, mõtlen, mõis­tan”.

Möö­dunud aegade kooli teat­mikud, raa­matud ja päe­vikud. Mõningaid köide­tud loometöid algk­las­side­st.