(Eesti) Meie oma jutumaa

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Meie oma jutumaa"16. jaan­uar­ist 4. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Meie oma jutumaa”.

Tapa Güm­naa­si­u­mil läheneb väärikas ju­ubel. Meenu­ta­maks tehtut ja te­gi­jaid on näi­tuse­le väl­ja pan­dud er­inevaid trüki­seid ja loometöid. Möö­dunud koo­li­ae­ga meenu­tavad toredad ju­tud, lu­ule­tused, pasta­pli­iat­sid ja pildid.