Moskva kunstnik Olga Ionaitise isikunäitus1.–27. veebruarini 2019. a saab Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu  las­te­osa­kon­nas vaa­data Moskva kunst­niku Olga Ionaitise isi­ku­näi­tust.

Olga Ionaitis alus­tas oma loo­me­teed 1987. aas­tal. Tänaseks on ta illust­ree­ri­nud üle 150 raa­matu, tei­nud kaas­tööd aja­kir­ja­dele, osa­le­nud pal­ju­del näi­tus­tel ja kor­ral­da­nud neid ise. Tema panu­sest anna­vad tun­nis­tust terve hulk eri­ne­vaid auhindu. Kunstniku stiil on klas­si­ka­line, vahel­du­vad moe­voo­lud pole suut­nud seda olu­li­selt mõju­tada. Selline stiil eel­dab kunst­ni­kult suu­re­pä­rast joo­nis­tus­os­kust ja meis­ter­likku akva­rel­li­teh­nika val­da­mist.

Olga Ionaitise pil­did on soo­jad, fan­taa­sia­rik­kad, mui­nas­ju­tu­li­sed. Illustreerinud on ta pea kõiki tun­tud mui­nas­jutte ja kir­jan­dus­teo­seid ala­tes vene klas­si­kast ja lõpe­ta­des  F. H. Burnetti „Salaaia“ ja C. Dickensi „Oliver Twistiga“. Pildikeel on suu­na­tud las­tele, aga ära­tab kaht­le­mata hel­di­must ja nos­tal­giat ka täis­kas­va­nu­tes.