Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Moskva kunstnik Olga Ionaitise isikunäitus1.–27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a saab Tapa val­laraa­matukogu  las­teosakon­nas vaa­da­ta Mosk­va kun­st­niku Olga Ion­ai­tise isikunäi­tust.

Olga Ion­aitis alus­tas oma loome­teed 1987. aastal. Tänaseks on ta illus­treer­in­ud üle 150 raa­matu, tein­ud kaastööd ajakir­jadele, osalenud paljudel näi­tus­tel ja kor­ral­danud neid ise. Tema panus­est annavad tun­nis­tust ter­ve hulk erinevaid auhin­du. Kun­st­niku sti­il on klas­sika­line, vahel­du­vad moevoolud pole suut­nud seda oluliselt mõju­ta­da. Sell­ine sti­il eeldab kun­st­nikult suurepärast joon­is­tu­soskust ja meis­ter­likku akvarel­litehni­ka val­damist.

Olga Ion­ai­tise pil­did on soo­jad, fan­taasiarikkad, muinasju­tulised. Illus­treer­in­ud on ta pea kõi­ki tun­tud muinasjutte ja kir­jan­dus­teo­seid alates vene klas­sikast ja lõpetades  F. H. Bur­net­ti „Salaa­ia“ ja C. Dick­en­si „Oliv­er Twisti­ga“. Pildikeel on suu­natud lastele, aga äratab kahtlema­ta heldimust ja nos­tal­giat ka täiskas­vanutes.