(Eesti) Olga Ionaitise isikunäitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Moskva kunstnik Olga Ionaitise isikunäitus1.–27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a saab Tapa val­laraa­matukogu las­teosakon­nas vaa­da­ta Mosk­va kun­st­niku Olga Ion­ai­tise isikunäi­tust.

Olga Ion­aitis alus­tas oma loome­teed 1987. aastal. Tä­naseks on ta il­lus­treer­in­ud üle 150 raa­matu, tein­ud kaastööd ajakir­jadele, os­alenud paljudel näi­tus­tel ja ko­r­ral­danud neid ise. Tema panus­est an­navad tun­nis­tust ter­ve hulk er­inevaid auhin­du. Kun­st­niku sti­il on klas­sika­line, va­hel­du­vad mo­evoolud pole su­ut­nud seda oluliselt mõju­ta­da. Sell­ine sti­il eeldab kun­st­nikult su­urepärast joon­is­tu­soskust ja meis­ter­likku ak­varel­litehni­ka valdamist.

Olga Ion­ai­tise pil­did on soo­jad, fan­taasiarikkad, muinasju­tulised. Il­lus­treer­in­ud on ta pea kõi­ki tun­tud muinasjutte ja kir­jan­dus­teo­seid alates vene klas­sikast ja lõpetades F. H. Bur­net­ti „Salaa­ia“ ja C. Dick­en­si „Oliv­er Twisti­ga“. Pildikeel on su­u­natud lastele, aga äratab kahtlema­ta heldimust ja nos­tal­giat ka täiskasvanutes.