Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

7. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kätte tuleb päev”.

Luule­ta­ja Tri­in Soomets tähistab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juube­lit. Ta on kir­ju­tanud nii suurtele kui väikestele. Väl­japaneku­ga tähis­tame ka eesti keele aas­tat.