(Eesti) Kätte tuleb päev

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

7. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kätte tuleb päev”.

Lu­ule­ta­ja Tri­in Soomets tähistab 2. märt­sil oma 50 aas­ta ju­ube­lit. Ta on kir­ju­tanud nii su­urtele kui väikestele. Väl­japaneku­ga tähis­tame ka eesti keele aastat.