(Eesti) Sõbrad, need erilised

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

7.–16. veeru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sõbrad, need er­ilised”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­tavad, aga nad on alati ole­mas. Väl­japaneku eesmärgiks on näi­da­ta lastele, et raa­matuko­gus on ole­mas er­inevaid raa­ma­tu­id sõpradest ja sõprusest.