28. jaa­nua­rist 27. veebruarini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Eesti keele aasta 2019”.

Tunneme ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Haridus‐ ja Teadusministeerium kuu­lu­tas 2019. aasta eesti keele aas­taks.
Hea kee­le­ka­su­tu­sega saab iga­üks anda panuse eesti keele säi­li­miseks ja aren­guks. Eesti keele aasta tege­vu­sed ja sünd­mu­sed toi­mu­vad terve aasta, igas kuus on mõni keskne sünd­mus.

Jaanuar on kir­jan­duse kuu, veebruar kee­le­toi­me­ta­mise ja selge keele kuu, märts ema­kee­le­kuu, aprill eesti kee­le­tea­duse kuu, mai ter­mi­no­loo­gia ja oskus­keele kuu, juuni keele staa­tuse ja maine kuu, juuli on lau­lu­peo­kuu, august rah­vus­kaas­laste kuu, sep­tem­ber kee­le­õppe ja tõl­ki­jate kuu, oktoo­ber luge­mise ja mängukuu,november ees­ti­keelse tea­duse ja kee­le­teh­no­loo­gia kuu, det­sem­ber ees­ti­keelse hari­duse kuu. Tunneme ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Näitusel ongi näha meie kir­ja­nikke ja ka neid tut­vus­ta­vaid raa­ma­tuid.