Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

28. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Eesti keele aas­ta 2019”.

Tun­neme ära meie kir­janikud ja luule­ta­jad fotodel. Haridus- ja Teadus­min­is­teeri­um kuu­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aas­taks.
Hea keeleka­su­tusega saab igaüks anda panuse eesti keele säil­imiseks ja aren­guks. Eesti keele aas­ta tege­vused ja sünd­mused toimu­vad ter­ve aas­ta, igas kuus on mõni keskne sünd­mus.

Jaan­uar on kir­jan­duse kuu, vee­bru­ar keele­toimetamise ja selge keele kuu, märts ema­keelekuu, aprill eesti keeleteaduse kuu, mai ter­mi­noloogia ja oskus­keele kuu, juu­ni keele staa­tuse ja maine kuu, juuli on laulu­peokuu, august rahvuskaaslaste kuu, sep­tem­ber keeleõppe ja tõlk­i­jate kuu, oktoober lugemise ja mängukuu,november eesti­keelse teaduse ja keeletehnoloogia kuu, det­sem­ber eesti­keelse hariduse kuu. Tun­neme ära meie kir­janikud ja luule­ta­jad fotodel. Näi­tusel ongi näha meie kir­janikke ja ka neid tutvus­tavaid raa­ma­tu­id.