(Eesti) Eesti keele aasta 2019

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

28. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Eesti keele aas­ta 2019”.

Tun­neme ära meie kir­janikud ja lu­ule­ta­jad fo­todel. Haridus- ja Teadus­min­is­teeri­um ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aastaks.
Hea keeleka­su­tusega saab igaüks anda panuse eesti keele säil­imiseks ja aren­guks. Eesti keele aas­ta tege­vused ja sünd­mused toimu­vad ter­ve aas­ta, igas kuus on mõni keskne sündmus.

Jaan­uar on kir­jan­duse kuu, vee­bru­ar keele­toimetamise ja selge keele kuu, märts ema­keelekuu, aprill eesti keeleteaduse kuu, mai ter­mi­noloogia ja os­kus­keele kuu, ju­u­ni keele staa­tuse ja maine kuu, ju­uli on laulu­peokuu, au­gust rahvuskaaslaste kuu, sep­tem­ber keeleõppe ja tõlk­i­jate kuu, ok­toober lugemise ja mängukuu,november eesti­keelse teaduse ja keeletehnoloogia kuu, det­sem­ber eesti­keelse hariduse kuu. Tun­neme ära meie kir­janikud ja lu­ule­ta­jad fo­todel. Näi­tusel ongi näha meie kir­janikke ja ka neid tutvus­tavaid raamatuid.