6. veebruarist 4. märt­sini 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­kogu laste‐ ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Sõbrad ja sõp­rus”.

Teadmised ja tar­ku­sed sõb­ra­päeva aja­loost. Neljanda a klassi loo­me­tööna val­mi­nud reeg­lid heale sõb­rale. Saab lugeda ka Tapa Gümnaasiumi prae­guste ja endiste laste luu­le­tusi sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest. Head raa­ma­tu­lood aita­vad sõp­rust väär­tus­tada.

Lisaks on välja pan­dud sõbrapäeva‐teemalised raa­ma­tud, jutud ja luu­le­tu­sed sõp­ru­sest ning armas­tu­sest, tee­ma­ko­ha­sed meis­ter­da­mise raa­ma­tud ja aja­kir­jad.