Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

6. veebruarist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Sõb­rad ja sõp­rus”.

Tead­mised ja tar­ku­sed sõb­ra­päe­va aja­loost. Nel­jan­da a klas­si loo­me­töö­na val­mi­nud reeg­lid hea­le sõb­ra­le. Saab luge­da ka Tapa Güm­naa­siu­mi prae­gus­te ja endis­te las­te luu­le­tusi sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest. Head raa­ma­tu­lood aita­vad sõp­rust väär­tus­ta­da.

Lisaks on väl­ja pan­dud sõb­ra­päe­va-tee­ma­li­sed raa­ma­tud, jutud ja luu­le­tu­sed sõp­ru­sest ning armas­tu­sest, tee­ma­ko­ha­sed meis­ter­da­mise raa­ma­tud ja aja­kir­jad.