Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

6. vee­bru­ar­ist 4. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Sõbrad ja sõprus”.

Tead­mised ja tarkused sõbrapäe­va ajaloost. Nel­jan­da a klas­si loometöö­na valmin­ud reeglid heale sõbrale. Saab luge­da ka Tapa Güm­naa­si­u­mi prae­guste ja endiste laste luule­tusi sõpradest ja sõprus­est. Head raa­mat­u­lood aitavad sõprust väär­tus­ta­da.

Lisaks on väl­ja pan­dud sõbrapäe­va-teemalised raa­matud, jutud ja luule­tused sõprus­est ning armas­tus­est, teemako­hased meis­ter­damise raa­matud ja ajakir­jad.