(Eesti) Kummardus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Viire Valdma isikunäitus "Kummardus"23. vee­bru­ar­ist 29. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vi­ire Vald­ma isikunäi­tus. Tapa Güm­naa­si­u­mi vilist­lane Vi­ire Vald­ma on Eesti Draa­mateatri näitle­jan­na, kel on juba lapsepõlvest peale oma sala­ho­bid. Üks neist on lu­ule­t­a­mine. 2010. aastal il­mus lu­ulekogu “Li­b­li­ka jäl­jed lumel”. Teine hobi on joon­ist­a­mine. Selle har­ras­tuse tule­mus on nüüd päris es­imese isikunäi­tuse­na Tapa val­laraa­matuko­gus kõig­ile nähtav.