Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Jaak Urmet (FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja)4. märt­sist 5. april­li­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­ja­ni­ku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­me­külg­ne mees. Pea­le sel­le, et ta kir­ju­tab jut­te ja luu­le­tusi, on ta veel mit­me koo­li­õpi­ku autor, stse­na­rist tele­vi­sioo­nis jne. 30. jaa­nua­ril tähis­tas ta oma 40. sün­ni­päe­va, soo­vi­me tal­le pal­ju õnne.