(Eesti) Wimbergi moodi lood

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Jaak Urmet (FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja)4. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­janiku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­mekül­gne mees. Peale selle, et ta kir­jutab jutte ja lu­ule­tusi, on ta veel mitme kooliõpiku au­tor, stse­nar­ist tele­vi­sioo­nis jne. 30. jaan­uar­il tähis­tas ta oma 40. sün­nipäe­va, soovime talle palju õnne.