(Eesti) Hakkame sõnu sättima

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Hakkame sõnu sättima"4.–28. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­guss raa­matunäi­tus “Hakkame sõnu sät­ti­ma”.

Haridus- ja Teadus­ministeerium ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aas­taks, et väär­tus­ta­da eesti keelt ning tähis­ta­da eesti keele seadus­tamist ri­igi­kee­le­na sada aa­s­tat tagasi. Meie näi­tuselt leiab 2008. aas­ta keele­talgutel väl­ja val­i­tud 10 iseloomu­liku­mat ja hu­vi­tava­mat eesti­keelset lauset. Samu­ti vanasõ­nade, mõis­ta­tuste ja kõnekään­dude raa­ma­tu­id. Näi­tusega tähis­tame ema­keelepäe­va ja eesti keele aastat.