(Eesti) Kas siis selle maa keel …

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Kas siis selle maa keel ..."11. märt­sist 29. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kas siis selle maa keel …”.

Ema­keelepäe­va hakati tähis­ta­ma 14. märt­sil — es­imese eesti lu­ule­ta­ja Krist­jan Jaak Pe­ter­soni sün­ni­aastapäe­val. Näi­tusel on väl­japanek eesti keele ku­june­mist ka­jas­ta­vat­est raamatutest.