Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus11. märt­sist 23. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas “Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus”.

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitusTapa Val­laraa­matukogu (Kooli 6) II kor­rusel saab 23. aprilli­ni vaa­da­ta Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­laste värvikaid erinevates tehnikates teostatud töid. Üle­vaatenäi­tusel on väl­jas läbilõige õpi­laste viimase aas­ta töödest-tegemis­test. Õpi­lasi juhen­dasid kun­stiõpeta­jad Liina Kald, Katrin Leete ja Renee Aua.

Õpeta­jate Liina ja Kar­tri­ni väike näi­tuse­tutvus­tus:

Tapa Muusika- ja Kunstikooli õpilastööde näitus

Näi­tusel on üle­val viimase aas­ta jook­sul valmin­ud põnevad tööd. Näha saab erinevas tehnikas tehtud taie­seid õpi­lastelt vanus­es 7–18 elu­aa­s­tat. Näi­tusel on auko­hal kevadel valmi­va trük­i­tud täiskaardi­pa­ki esmae­sitlus orig­i­naalver­sioo­nis. Nende joon­istamis­est võt­sid osa kun­stiosakon­na keskmise ja vane­ma vanuserüh­ma õpi­lased, samu­ti õpeta­jad Katrin Leete, Renee Aua ja Liina Kald. Samu­ti on üle­val põnevad tööd, kus õpi­lased proo­visid joon­ista­da niidi­ga puid­ule, abiks nae­lad, haamer ja liiva­paber. Tavaliselt kasu­tatakse seda tehnikat ruumiku­jun­dus­es suurel pin­nal, aga meie alus­tasime väikese for­maadi­ga. Lisaks on näha palju muud meie laste ja noorte fan­taasiarikkast igapäe­vatööst, nagu näiteks kuiv­pastel­li­ga kasse ja segatehnikas tehtud lõbu­said laevasõite.“