Raamatuväljapanek "Sirgjoonelise luulerokkari hõõguvad read. Wimberg ehk Jaak Urmet"13. märt­sist 5. april­lini 2019. a Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Sirgjoonelise luu­le­rokkari hõõ­gu­vad read. Wimberg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks peal­kir­jas esi­ne­vale ise­loo­mus­tusele on Wimberg ka proo­sa­kir­ja­nik, stse­na­rist, tele­saa­dete juht ja toi­me­taja, kir­jan­dus­loo­lane ning veel palju muudki. Väljapanek on täien­duseks Jaak Urmeti koh­tu­misele Jäneda luge­ja­tega 2. april­lil.