(Eesti) Elud ja lood

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kirjanik Hille Karm (foto internetist)4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Elud ja lood”.

Kir­janik Hille Karm tähistab 8. aprillil 70 aas­ta ju­ube­lit. Tema sulest on il­munud mit­meid elu­lu­gusid tun­tud in­imestest: Elle Kullist, Heli Läät­sest, Hel­gi Sal­lost jt. Oma tosin raa­matut lastele ja mida­gi head ka su­urtele. Enda elust pa­jatab aga Hille Kar­mi raa­mat “Taevas ja maa”.