Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Rändnäitus "Meie koduvald" Jäneda raamatukogus3. april­list 23. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus ränd­näi­tus “Meie kodu­vald”.

Tapa val­lal täi­tus, pea­le 2017. a ühi­ne­mist, esi­me­ne tege­vus­aas­ta. Näi­tu­sel on väl­ja too­dud Tam­sa­lust pärit foto­kunst­ni­ku Tiiu Hein­soo sil­ma­de läbi vali­mik Tapa val­la vaa­ta­mis­väär­sus­test. Näi­tu­se kor­ral­da­ja on  Tapa val­la­kunst­nik-kujun­da­ja Eele Eha­soo.