(Eesti) Järjest loe: pokud ja nurmenukud!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Järjest loe: pokud ja nurmenukud!"29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Jär­jest loe: pokud ja nurmenukud!”

Raa­matu­väl­japanek, mis peaks in­nus­ta­ma õpi­lasi os­ale­ma ke­vadistes lood­us­vaatlustes. Poku­maa kut­sub üles loen­dama oma ko­dukan­di pokusid ning reg­istreer­i­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Lood­use Fond koost­öös Tar­tu Ülikooli tead­laste­ga är­gitab aga ot­si­ma üles ning määra­ma nur­menukke oma kam­paa­ni­a­ga “Eesti ot­sib nurmenukke”.