Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

Minna Poluse näitus „Tunne“29. april­list 7. juu­ni­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “Tun­ne”.

Kunst­ni­ku, visuaal­se kuns­ti õpe­ta­ja ja kuns­ti­aja­loo­la­se Min­na Polu­se (Akaa, Soo­me) näi­tu­sel „Tun­ne“ saab näha väga eri­ne­va­tes teh­ni­ka­tes – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fotod jne — teos­ta­tud töid. Taie­seid ilmes­ta­vad lood ja legen­did. Esi­me­sel kor­ru­sel on väi­ke sis­se­ju­ha­tus tei­sel kor­ru­sel paik­ne­va­le näi­tu­se põhi­osa­le.