Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Keva­de kut­se”.

Keva­de kas­va­mist pidi tõu­seb tae­vas kõr­ge­ma­le, päi­ke on ere­dam ja loo­dus­se ilmub üha uusi vär­ve. Veed lähe­vad liik­ve­le, väl­ja ilmu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kar­gest ker­geks. Just see­pä­rast on keva­det sage­li pee­tud luu­le­ta­ja­ile eri­ti ins­pi­rat­sioo­ni­rohkeks aas­ta­ajaks.