(Eesti) Kevade kutse

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ke­vade kutse”.

Ke­vade kas­vamist pidi tõuseb taevas kõrge­male, päike on eredam ja lood­usse il­mub üha uusi värve. Veed lähe­vad li­ikvele, väl­ja il­mu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kargest kergeks. Just seep­ärast on ke­vadet sageli pee­tud lu­ule­ta­jaile er­i­ti in­spi­rat­sioonirohkeks aastaajaks.