Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

13. maist 28. juu­ni­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek “Meie loo­duse kau­nid käpa­li­sed ehk orhi­deed”.

Nii­kaua kui Ees­tis on ela­nud ini­me­sed, on siin­ses loo­duses ka orhi­deed. Nad ei ole küll valit­se­jad, vaid vär­vi­ki­re­vu­se eest seis­jad meie kau­nis loo­dus­pil­dis. Ees­tis on käpa­li­si umbes 37 lii­ki. Tamsalu Raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas on neist eks­po­nee­ri­tud 10 fotot. Eelkõi­ge peab nime­ta­ma Ees­ti kõi­ge suu­re­ma­te õite­ga lii­ki, mil­leks on kau­nis kuld­king. See liik on kõik­jal kait­se all. Kuld­king on üks loo­dus­kait­se süm­bo­leid pal­ju­des Euroo­pa maa­des.