Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

8. maist 7. juu­ni­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus “Por­kuni jär­ve ilu ja valu”.

Por­kuni järv on alli­ka­toi­te­li­ne nel­jast osast koos­nev pais­järv, mis asub Lää­ne-Viru­maal Pan­di­ve­re kõr­gus­ti­kul. Jär­vest saab algu­se Val­ge­jõ­gi ning oma­pä­ra­selt kõi­ku­va vee­ta­se­me tõt­tu on järv ka täie­li­kult kui­vaks jää­nud. Näi­tus illust­ree­rib väi­ke­se jär­ve ilu ja valu 2018. a. Fotogra­fee­ri­nud Ella Vikk.