Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

18. maist 7. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus Tiia Kon­tuse rahvus­liku käsitöö näi­tus.

Jäne­da raa­matukogu tra­dit­siooni­line suur suvine käsitöönäi­tus. Tiia Kon­tus on tege­lenud rahvus­liku käsitöö­ga juba aas­taid. Näi­tusel ole­vad rah­varõi­vakom­plek­tid ja käsitöö väikevormid on osaliselt valmin­ud MTÜ Loometöö poolt kor­ral­datud kur­sus­tel Jänedal.