Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may click the link to switch the acti­ve lan­gua­ge.

18. maist 7. sep­temb­ri­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus Tiia Kon­tu­se rah­vus­li­ku käsi­töö näi­tus.

Jäne­da raa­ma­tu­ko­gu tra­dit­sioo­ni­li­ne suur suvi­ne käsi­töö­näi­tus. Tiia Kon­tus on tege­le­nud rah­vus­li­ku käsi­töö­ga juba aas­ta­id. Näi­tu­sel ole­vad rah­va­rõi­va­komp­lek­tid ja käsi­töö väi­ke­vor­mid on osa­li­selt val­mi­nud MTÜ Loo­me­töö poolt kor­ral­da­tud kur­sus­tel Jäne­dal.