(Eesti) Tiia Kontuse rahvuslik käsitöö

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

18. maist 7. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus Tiia Kon­tuse rahvus­liku käsitöö näitus.

Jäne­da raa­matukogu tra­dit­siooni­line suur su­vine käsitöönäi­tus. Tiia Kon­tus on tege­lenud rahvus­liku käsitöö­ga juba aas­taid. Näi­tusel ol­e­vad rah­varõi­vakom­plek­tid ja käsitöö väikevormid on os­aliselt valmin­ud MTÜ Loometöö poolt ko­r­ral­datud kur­sus­tel Jänedal.