(Eesti) Laste lemmik raamatumaailmas Ilmar Tomusk — 55

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

3.–28. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matukogud raa­matu­väl­japanek “Laste lem­mik raa­ma­tu­maail­mas Il­mar To­musk — 55”.

28. ju­u­nil saab 55-aas­taseks tun­tud lastekir­janik Il­mar To­musk. Tema raa­ma­tu­id iseloomustab värskus, vaimukus, lei­d­likus ja sti­il­sus. Soovime talle palju õnne ning edas­pidis­eks ikka häid mõt­teid uute raa­matute kirjutamisel.