(Eesti) Mamma Muu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mam­ma Muu”.

12. ju­u­nil on 75. sün­nipäev Root­si lastekir­janikul Ju­j­ja Wies­lan­der­il. Ta on kir­ju­tanud mit­meid lus­takaid ja lõbu­said lu­gusid lehmast nimega Mam­ma Muu. Sel­l­el värvikal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehakse palju põnevat. Roni­takse pu­ude ot­sas, loetakse raa­ma­tu­id, ki­igutakse jne.