(Eesti) Minu laulupidu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Minu laulupidu"
Näi­tus “Minu laulupidu”

7. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Minu laulupidu”.

150 aa­s­tat kest­nud laulu­peo­tra­dit­sioon ei näi­ta hääbu­mise märke. Igavese jõu al­likas ei to­hi­gi kuiv­a­da! See on katke­matu side, mis ühendab in­im­põlvi. Mõel­gem selle peale kui süt­tib laulu­peo­tuli. Mõel­gem selle peale kui vaatame al­bu­mist vanu pilte, kus must­val­ge­tel ülesvõte­tel on am­muste ae­gade laulukoorid, mõnel juba värvilisel pildil aga tut­tav puhkpilliorkester.
Näi­tusel on fo­to­sid, laulu­pe­oliste mõt­teid ja meenu­tusi. Er­i­ti toredad on lastea­ia Pisipõnn Päike­seki­ire rüh­ma laste joon­is­tused ja mõt­ted laulupeost.