(Eesti) Taani — kultuurilooline teekond punavalge lipu all

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Taani - kultuurilooline teekond punavalge lipu all"
Väl­japanek “Taani — kul­tu­urilooline teekond punavalge lipu all”

1.–31. ju­uli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Taani — kul­tu­urilooline teekond punavalge lipu all”.

Taani Kun­ingri­i­gi lipp tähis­tas ju­u­nis oma 800. sün­nipäe­va. Leg­en­di jär­gi said taan­lased oma lipu Tallinnat val­lu­tades taevase kin­gi­tuse­na. Side­meid kahe väikese ri­i­gi va­hel on aas­tasadade­ga põimunud hul­ga rohkem. Hilju­ti külas­tas Eestit ka Taani kuningan­na Mar­grethe II.