Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Väljapanek "Taani - kultuurilooline teekond punavalge lipu all"
Väl­japanek “Taani — kul­tu­urilooline teekond punavalge lipu all”

1.–31. juuli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus  väl­japanek “Taani — kul­tu­urilooline teekond punavalge lipu all”.

Taani Kun­ingri­i­gi lipp tähis­tas juu­nis oma 800. sün­nipäe­va. Leg­en­di jär­gi said taan­lased oma lipu Tallinnat val­lu­tades taevase kin­gi­tuse­na. Side­meid kahe väikese rii­gi vahel on aas­tasadade­ga põimunud hul­ga rohkem. Hilju­ti külas­tas Eestit ka Taani kuningan­na Mar­grethe II.